Bloggarkiv

Varför brinner det i städerna efter katastrofen? Intervju med Anders Fridborg

110Intervju med Anders Fridborg biträdande brandchef i Uppsala. Medan brandchefen svarar för verksamheten utåt och mot den politiska och tjänstemannastyrningen så har Anders som biträdande brandchef ansvaret inåt för den egna organisationen. Uppdraget är att leda och samordna såväl förebyggande som operativ verksamhet. Han har mångårig erfarenhet som räddningsledare/vakthavande brandingenjör, men tjänstgör sedan 2007 som räddningschef i beredskap. I den rollen får Anders regelbundet hantera kriser och stora olyckor av olika dimensioner. Anders är en av en handfull utbildade teamleaders för den svenska jordbävningsinsatsstyrkan och dessutom tränad i den Europeiska Civilskyddsmekanismen och kan på EU:s uppdrag samordna krishjälp inom och utom Europa. Han representerar kommunal räddningstjänst i en nationell samordningsgrupp för krisberedskap (SOSUV) och är ensam extern representant i Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap arbetsgrupp som under året ska svara på ett regeringsuppdrag om utvecklad svensk krisberedskap efter branden i Västmanland.

Förutom allt detta är Anders intresserad av zombiefrågan och är förmodligen en av dem i Sverige som har bäst kunskaper på kris och katastrofberedskap och zombieapokalypsen. Dessutom har han faktagranskat Zombieöverlevnad – din guide till apokalypsen.

 

Hej Anders! I många skildringar av livet efter apokalypsen/katastrofen brinner det i städerna. Vad kan det finnas för anledningar till att det börjar brinna när elektriciteten försvinner?

Det kan vara många skäl till det. Om strömmen bara stängs av sker normalt inga bränder, men om strömbortfallet orsakats av till exempel nedrivna kontaktledningar så kan det orsaka gnistor och överslag. Strömmen ska stängas av genom säkringar, men den kan också kopplas på igen automatiskt efter en tid för att inte en tillfällig orsak ska orsaka ett längre stopp. Ett skäl till att det börjar brinna kan vara just att strömmen som varit borta en tid plötsligt kommer tillbaka. Om spisplattor lämnats påslagna under tiden kan de orsaka brand när de värms upp igen och något brännbart finns i närheten. Om strömmen går en tid är det alltid viktigt att stänga av sådant som kan orsaka uppvärmning och brand när strömmen kommer tillbaka.

Är det vanligt med bränder vid elavbrott?

I Sverige skulle jag inte säga att det är vanligt att elavbrott orsakar bränder. Men varje bortfall och efterföljande återkoppling är en risksituation som kan orsaka gnistbildningar och onaturliga belastningar i elsystemet, samt såklart risken med kvarglömd elektrisk apparatur jag nämnde ovan. Sedan kan ett oväntat elbortfall vara en indikator på att något allvarligt elfel uppstått, vilket i sin tur kan leda till brand. Men då är det inte själva bortfallet i sig som är felet utan kanske en skadad isolering som lett till överslag och kortslutning.

 Hur allvarlig kan en brand bli om det inte finns någon brandkår? Sprids bränder mellan lägenhetshus?

Under ogynnsamma omständigheter kan bränder spridas mellan byggnader. Vid kraftig vind och torr väderlek kan flygbränder hoppa tiotals meter – ibland ännu mer – mellan olika huskroppar; skulle någon landa inne under takpannorna på torr råspont där det samlats en del torra löv så kan branden lätt få fäste. Moderna hus som byggts korrekt ska stå emot brandspridning bra, och det är inte osannolikt att en brand i en lägenhet dör av sig själv. Skulle inte fönstren spricka är dagens lägenheter så täta att den till slut får syrebrist. Men hus som sammanbyggts till någon del riskerar alltid brandspridning om ingenting görs.

Sedan 1800-talets stadsbränder byggdes städerna upp igen med rejält tilltagna avstånd i esplanader som skar igenom städerna. Tanken var att en ny stadsbrand aldrig skulle kunna bli lika omfattande, men kvartersbränder kan inte uteslutas. Och Gamla Stan i Stockholm har till exempel inga sådana begränsningslinjer….

IMG_45292Vad rekommenderar du för att brand- och zombiesäkra ett hem?

För ett brandsäkert hem rekommenderas en sexkilos pulversläckare, minst en brandvarnare per våningsplan (placerade utanför sovrum och i hall/utrymningsväg) och gärna en brandfilt i anslutning till köket. Sedan finns det alltid skäl att påminna om att det i samband med dödsbränder mycket ofta är mänskligt beteende som är direkt utlösande faktor. Laga till exempel inte mat när du kommer hem och är fyllehungrig klockan 3 på natten. Du somnar och de stekta sojakorvarna kan med otur bli din död… Rökning är fortfarande en stor dödsbrandsorsak – det finns flera skäl att aldrig röka inomhus… Detta trots att självslocknande cigaretter införts i Sverige. Män är för övrigt starkt överrepresenterade i dödsbränder (som i alla olyckor från ungefär ett års ålder, ridolyckor undantagna…)

En poäng med en lagom stor pulversläckare är att den också är ett utmärkt vapen mot zombier. Spruta pulvret mot dem för att förvirra och sätta ned synen medan du flyr och som sista åtgärd använd stålcylindern som tillhygge! Att ha koll på sina utrymningsvägar kan naturligtvis vara en god hjälp i en zombieinvasion. Bor du högt upp och tror att du får vänta på en stege kan en enkel repstege vara en god hjälp vid såväl brand som andra utrymingar!

Jag brukar alltid säga att det är dumt att sätta eld på zombier, men högst hypotetiskt om en sätter eld på en zombie hur lång tid tror du det tar för hjärnan att bli så pass bränd att zombien dör? 

Hmmm… det där får nog en läkare svara på. Men brinnhastigheten i trä är 0,5-1 mm/min, om det kan utgöra någon vägledning…

Hur tror du bäst en ska organisera ett brandförsvar i en postapokalyptisk bosättning?

Jag är övertygad om att egenansvaret kommer att vara centralt. Precis som i de första landskapslagarna från 1200-talet kommer den som tänder en eld att hållas ansvarig för att den släcks. Jag gissar att släckvatten kommer att förvaras i kärl här och var och enkla ruskor och andra gemensamma släckmedel ordnas. Pumpar och slangar är nog en lyx som blir svår att upprätthålla.

Leker du med tanken att ha en brandbil efter zombieapokalypsen?

Jag är rädd att den skulle bli stående i brist på bränsle, men gick det att lösa så – visst! Den skulle ha en hel del fördelar, särskilt om en kunnat rengöra vattentanken så den kan frakta dricksvatten… Alla redskap som den för med sig kan också ge mycket hjälp!

 Vilka platser skulle du undvika när zombierna kommer?

Städer. Överlevnad är generellt enklare i landsbygd/glesbygd, där en del av gamla tiders robusthet finns kvar. Även i andra kriser än en zombieinvasion klarar sig glesbygdsbefolkning många gånger bättre, där det finns en starkare känsla av egenansvar för den egna säkerheten och tryggheten. Vedeldning, egna brunnar, reservkraft, egna jakt-/fiske-/odlingsmöjligheter – sådant kommer att bli viktigt när samhället slås ut!

Beredskap vid brand

Vi hade en brandövning på jobbet förra veckan. Ur zombieöverlevnadsperspektiv var det såklart väldigt intressant. Bränder är något vi kan räkna med när elen och alla möjliga nedkylningsanläggningar slås ut (särskilt varsam bör man vara i industriområden där det kan finns kemikalier som kan ta eld). För att inte tala om att folk kommer att elda utan att ha kunskap eller vana i hur man gör för att eld ska sprida sig.

rikta mot brandens bas

Rikta mot brandens bas

Det finns en anledning till att det finns brandövningar – att de faktiskt funkar i praktiken. Om man genomfört brandövningar regelbundet minskar drastiskt skador och dödsfall i jämförelse med om man inte haft det. Det finns det statistik på. På skolor genomförs det och på en del arbetsplatser men långt ifrån på alla. Om du inte haft det på din arbetsplats borde du försöka få någon som kommer och pratar om brand och utrymning. Det finns det säkert någon lag på eller nåt.

Det är också viktigt att du har någon sorts plan för vad du ska göra om det börjar brinna i ditt hem. Förutom det uppenbara i att det är viktigt med brandvarnare, bör du hålla koll på trappor och hur du kan ta dig ut genom fönster i värsta fall. Brandskyddsföreningen har en utbildning som man kan göra på nätet för att hålla koll på brandrisker och hur man ska bete sig när det börjar brinna.

Det enda som är värre än att bli jagad av en zombie, är att bli jagad av en brinnande zombie.

Det enda som är värre än att bli jagad av en zombie, är att bli jagad av en brinnande zombie.

Det vore en tråkig historia om du överlevde den första fasen i ett zombieutbrott men sedan brann inne för att du klantat dig med brandsäkerheten. Typ att du värmer din konservburk på trangiakök och förvarar den brännbara vätskan i fel sorts kärl. MSB har checklistor för lägenheter, villor som kan vara bra att hålla koll på.

Gå in och läs på lite om bränder i hemmen på någon av länkarna. Det är viktig kunskap som vi ofta glömmer bort eftersom det ”aldrig händer oss”. Gör det nu.

PS. Försök inte att döda zombies genom att sätta eld på dem. De kommer bara att sprida elden och sen går det åt skogen. Det står till och med i Zombie Survival Guide.